Vedtægter

Vikingekampgruppen Ihwar

Vedtægter

§ 1 – Navn og hjemsted

Stk. 1             Foreningens navn er Vikingekampgruppen Ihwar.

Stk. 2             Foreningens hjemsted er Aalborg.

 

§ 2 – Formål

Stk. 1             Foreningens formål er, gennem fællesskab, samvær og aktiviteter, at formidle viden om vikingernes våben, kampteknik, krigskundskab og historie og gudesagn.
Foreningen organiserer træning for medlemmer, for på sikrest mulig måde at deltage med krigere og vikingetidens udstyr til kampopvisning, ved forskellige arrangementer.

§ 3 – Medlemmer

Stk. 1             Foreningen har 3 slags medlemskab

i.               Aktiv kriger. Kontingent kr. 300,00 pr. halve år.

a.     Har ret til deltagelse i alle foreningens aktiviteter, og har som udgangspunkt 1. prioritet til pladsbegrænsede arrangementer.

ii.              Aktiv ikke kæmpende. Kontingent kr. 150,00 pr. halve år.

a.     Har ret til officielle Ihwar markeds- og formidlings arrangementer. Har som udgangspunkt 2. prioritet til pladsgrænsede arrangementer.

iii.            Passiv medlem. Kontingent kr. 75,00 pr. halve år.

a.     Støttemedlem og har ingen ret til deltagelse ved markeds- og formidlingsarrangementer.

Stk. 2             Man kan altid ændre sit medlemskab til en anden type.

Stk. 3             Man skal være aktivt medlem for at stille op til bestyrelsen.

Stk. 4             Medlemskab kan ansøges af enhver, der er fyldt 18 år.

Stk. 5            Indmeldelse sker ved udfyldelse og aflevering af foreningens indmeldelsesblanket.
Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Kontingent betales halvårligt. Kontingentet for det følgende år fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 6            Medlemskabet ophører ved undladelse af kontingentbetaling.
Ved manglende betaling fremsendes påmindelse efter 7 dage. Efter ydereligere 7 dage fremsendes en rykker på 25,00 kr. og en påmindelse.
Såfremt dette ignoreres og ikke betales, bortfalder medlemskabet efter ydereligere 7 dage

Stk. 6.1          Påmindelse om kontingent betaling sker via e-mail og Facebook.

Stk. 7             Udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelse. Kontingent betales ikke tilbage.

Stk. 8             Medlemmer der er blevet slettet pga. manglende kontingentbetalinger, eller er foreningen skyldig på anden vis, kan ikke genoptages som medlemmer før gælden er betalt.

Stk. 9             Aktive krigere forpligter sig til anskaffelse af godkendt kampøkse, kamphandsker og armguards inden for 3. mdr. efter indmeldelse.

Stk. 10           Hvis en aktiv-kriger ikke giver besked og ikke møder til træning i en måned, vil den aktive-kriger blive advaret skriftligt.
Hvis den aktive-kriger ikke kontakter bestyrelsen indenfor en uge efter advarslen, kan den aktive-kriger blive ekskluderet.

 

§ 4 – Kampofficerer

Stk. 1            Gruppen af kampofficerer står for godkendelse af nye kampofficerer, i samarbejde med bestyrelsen.
En kampofficer kan være medlem af bestyrelsen, med undtagelse af formand og kasser (ikraftsættelse Januar 2019).

Stk. 2             Alle opvisningskampe skal godkendes af en kampofficer.

Stk. 3             Kampofficerens opgaver:

o   at tjekke, at alle våben er sikkerhedsmæssigt forsvarlige, at kæmpe med.

o   at informere om våben, våbenbrug, sikkerhed og kampteknik.

o   at instruere og rette trænende medlemmer.

o   at sørge for alment sikre forhold og tryghed hos medlemmerne.

Stk. 4          Hvis alle kampofficerer er enige om, at et nyt medlem ikke kan nå at blive kampsikker inden d. 1. februar, kan de i samråd med bestyrelsen påkræve, at medlemmet starter træningen forfra til næste holdstart.
Medlemmet bliver ikke smidt ud, medlemmet kan forblive som aktiv ikke-kæmpende medlem og kan dermed fortsætte med sammenholdet via markeder og arrangementer.

Stk. 5 Kampofficere for kommende nyt år bliver præsenteret på generalforsamlingen.

§ 5 – Ret, pligt og ansvar

Stk. 1             Ethvert medlem er ansvarlig for egne handlinger. Er disse handlinger i modstrid med foreningens vedtægter, kampregler eller gældende lov, er det medlemmet selv som er ansvarlig, ikke foreningen.
Stk. 2             Foreningen kan ikke drages økonomisk til ansvar for medlemmernes selvstændige handlinger. Ethvert medlem står selv til ansvar for spørgsmål om f.eks. erstatningspligt.

Stk. 3             Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der på utilbøjelig måde modarbejder foreningen.

Stk. 4             Ethvert medlem skal til alle tider følge de af bestyrelsen fastsatte kampregler og kampofficerers afgørelser.
Undladelse heraf vil i første omgang medføre en advarsel, men vil ved gentagelse kunne medføre eksklusion af foreningen.

Stk. 5             Et ekskluderet medlem har ret til at få bestyrelsens afgørelse prøvet på den ordinære generalforsamling, men medlemskabet er suspenderet indtil generalforsamlingen har fundet sted.

Stk. 6             Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke ret til, eller krav på, nogen del af foreningens overskud, formue, udbytte eller gæld.

 

§ 6 – Generalforsamling

Stk. 1            Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af januar. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2            Forslag og vedtægtsændringsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest ti dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Dagsordenen sendes ud senest 5 dage før.

Stk. 3            Alle aktive medlemmer er møde- og stemmeberettigede.

Stk. 4            På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 af de tilstedeværendes stemmer.

Stk. 5            Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
7. Evt.

Stk. 6            Under pkt. 7 evt., kan generalforsamlingen diskutere frit, men der kan ikke træffes beslutninger.

Stk. 7            Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt 1/3 af medlemmerne, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, skriftligt ytrer ønske herom.

Stk. 8            Generalforsamlingen er, bortset fra spørgsmål vedrørende vedtægtsændringer og foreningens opløsningen, beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 9           Stemmeret: 1 stemme pr. aktive medlemskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 10        Revisor samt revisor suppleant vælges for et år ad gangen og skal mindst én gang årligt, før generalforsamlingen, afstemme regnskabet og kassebeholdningen. Revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 11        Showkamps ansvarlig (SKA) er på valg hvert andet år.

 

§ 7 – Bestyrelsen

Stk. 1            Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Der er valg hvert år. Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, kan genvælges for en ny periode.

Stk. 1.1        Formanden vælges i ulige år for 2 år, og kasseren vælges i lige år for 2 år. Næstformanden, de 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter vælges hvert år.

Stk. 2            Hvis valgt ind i bestyrelsen, skal man til Ihwars bankrådgiver fremvise gyldig legitimation indenfor 2 uger efter valget.

Stk. 3            Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er enige om beslutningen.

Stk. 4            Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. I så fald skal bestyrelsen skitsere udvalgets arbejdsområder og tage stilling til arbejdets evt. tidsmæssige udstrækning og økonomi. Bestyrelsen har den endelige beslutningskompetence.

Stk. 5            Bestyrelsesmedlemmer følger de normale ordensregler for høflig kommunikation, og besvarelse af klager sker i samspil med resten af bestyrelsen. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal altid overveje at denne er en del af en repræsenterende instans for ledelsen.

Stk. 6            Man skal have været medlem af Ihwar i minimum 6 måneder, for at kunne stille op til bestyrelsen.

Stk. 7            Bestyrelsen har ret til at have lukkede punkter på mødedagsordener når dette findes nødvendigt.

 

§ 8 – Regnskab og økonomi

Stk. 1            Foreningens regnskabs- og kontingent år er 10. januar – 9. januar. Det daglige regnskab føres af kassereren.

Stk. 2            Foreningens årsregnskab revideres af revisoren før det forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Stk. 3            Alle indtægter fra arrangementer går ubeskåret til Ihwar, dog går skjoldpenge til krigerne.

Stk. 4            Foreningens konti er opdelt i to, således at indtægter for kontingent dækker de faste udgifter, så som halleje, hjemmeside og øvrige. Hvorimod den anden konto dækker udvalgte udgifter og alle indtægter vedrørende arrangementer

Stk. 5            Foreningens konti kan supplere hinanden i tilfælde af indkøb af foreningsmidler.

Stk. 6            I tilfælde af kørselsgodtgørelse bliver denne givet til den ansvarshavende for bilen til og fra Ihwar arrangementer. Satsen er 1,00 kr. pr. kørt km. Kørselsgodtgørelse bliver kun udbetalt ved sammenkørsel eller ved transport af foreningsgrej.

Stk. 7            Foreningens kontante formue skal placeres i et lokalt pengeinstitut.

 

§ 9 – Tegningsret

Stk. 1            Foreningen tegnes af formanden eller, i dennes fravær, næstformanden i forbindelse med et medlem af bestyrelsen.

Stk. 2            I tilfælde af køb, salg, låneoptagelse eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse.
Uden generalforsamlingens samtykke, eller ekstraordinær generalforsamling, kan bestyrelsen ikke købe eller sælge fast ejendom eller pantsætte foreningens ejendele.

 

§ 10 – Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Stk. 1            Til vedtægtsændringer og foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af de aktive medlemmer er repræsenteret på en lovligt indvarslet generalforsamling og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Stk. 2            Såfremt der ikke er fremmødt tilstrækkelig antal aktive medlemmer til, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte aktive medlemmer, og hvor forslaget kan vedtages ved 2/3 flertal.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med 7 dages varsel.

Stk. 3            Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling hvorpå de er vedtaget.

Stk. 4            Forslag til vedtægtsændringer eller forslag om foreningens opløsning skal være udtrykkeligt anført i indkaldelsen.

Stk. 5            Ved opløsning vil alle foreningens aktiver blive bortauktioneret til medlemmer som førsteprioritet. Eventuel formue overdrages til velgørenhed efter bestyrelsens valg.

 

§ 11 – Showkamp

Stk. 1            Der vælges én person fra kampgruppens aktive krigere som showkampsansvarlig (SKA). SKA vælges ved generalforsamling og kan godt sidde i bestyrelsen.
Stk. 2            Alle aktive medlemmer kan efter godkendelse af SKA deltage i showkamp.
Stk. 3            Hvis et medlem er utilfreds med SKA’s afgørelse, kan medlemmet klage skriftligt til bestyrelsen.
Stk. 4            SKA sætter deadline for tilmelding for de enkelte arrangementer.
Stk. 5            Man skal have været aktiv kriger i et år for at kunne stille op til SKA.

§ 12 – Datering

Således vedtaget og redigeret på generalforsamling d. 13 Januar 2018.

Aalborg
13-01-2018

Mikkel Mellum Hviid
Formand

En viking reenactment kampgruppe fra Aalborg. “Ihwar” er et af mange navne for runen Y i den ældre futhark. Den blev navnet for kampgruppen fordi runen symboliserer spirituel styrke og visdom.