Privatlivspolitik

Ihwars Privatlivs politik

 

Ihwar’s dataansvar

Ihwar behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan Ihwar behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for Ihwar’s databehandling er, at Ihwar kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Ihwar behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og Ihwar sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Ihwar er dataansvarlig, og dermed sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson:
Formand: Mikkel Mellum Hviid
Dataansvarlig: Mikkel Mellum Hviid og Michael Frederikse
Adresse: Volsted bygade 57
CVR: [36340886]
Telefonnr.: 41278688
Mail: ihwar.aalborg@gmail.com
Website: www.ihwar.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Medlemsoplysninger
a. Almindelig personsoplysninger:
i. Navn
ii. Fødselsdato
iii. Telefoner
2) Bestyrelsesmedlemmers og Suppleanters
a. Almindelige personoplysninger:
i. De samme som alm. medlemsoplysninger.
b. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:           
i. Billedelegimitation som pas og gult sygesikrings bevis.

Her indsamler vi oplysninger fra:

Foreningen indsamler kun oplysninger givet fra selve medlemmet.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
• Behandling med samtykke

Formål med behandling af medlemsoplysninger, samt bestyrelsen:

• Foreningens medlemshåndtering, herunder                              kontingentopkrævning.
• Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter,        herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
• Levering af varer og ydelser du har bestilt.
• Administration af din relation til os.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvej-ningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

• Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
• Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til sports begivenheder som trænings weekender og markeder eller sociale begivenheder, hvor dette arrangeres af Ihwar men er nødvendigt for deltagelse af begivenhed.
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil Ihwar’s behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Ihwar indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis Ihwar indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med sportsbegivenheder som trænings weekender og markeder eller socialle begivenheder sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse.

Der sker videregivelse af oplysninger om bestyrelsesmedlemmer og trænere i relevant omfang til andre vikinge kampgrupper eller andre foreninger som søger kontakt til Ihwar.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Ihwar behandler din data ens, uagtet om du er medlem eller bestyrelses medlem.

Ihwar vil ikke opbevarer dine data længere end 1 måned efter næstfølgende kontigent inddrivelse.

Ihwar opbevarer dog oplysninger på medlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når Ihwar behandler personoplysninger om dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig. Ihwar’s kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger ihwar’s dataansvarlige, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Ihwar forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

En viking reenactment kampgruppe fra Aalborg. “Ihwar” er et af mange navne for runen Y i den ældre futhark. Den blev navnet for kampgruppen fordi runen symboliserer spirituel styrke og visdom.