Bestyrelsen og andre roller

Ihwar Bestyrelsen og andre roller

Hvis du har spørgsmål er du selvfølgelig altid velkommen til at skrive til Ihwar på vores mail ihwar.aalborg@gmail.com.

Kristian Varmdal Knud Mikkelsen
Formand for Ihwar
Tlf.: +45 23 92 46 75

Kasper Kristian Kvesel
Kasserer

Michael Frederiksen
Bestyrelsesmedlem
Næstformand

Trine Varmdal Knud Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem

Pernille Emilie Kvesel
Bestyrelsesmedlem

Mette Hansen
1. Bestyrelses Suppleant

Pt. ubesat
2. Bestyrelses Suppleant

Nicolai Muldbak
Revisor

Tobias Wisby Tobiasen
Revisor suppleant                   

Rasmus Dalhoff-Jensen
Hjemmesideansvarlig

Kristian Varmdal Knud Mikkelsen
Showkampsansvarlig (SKA)
Autencitetsansvarlig

Alexandru Sorea
Kampofficer

Rasmus Dalhoff-Jensen
Kampofficer

Om Ihwar

Om os

Du har fundet frem til Ihwar!

Historie

Ihwar er en vikingekampgruppe, stiftet i august 2012.
Den blev startet af 5 venner, der sammen delte interessen for vikingekamp, men manglede et sted at udøve den. Det fandt de på Sønderbroskolen i Aalborg, men som nu er blevet erstattet af Vesterkærets Skole

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og gruppen har et antal kampofficere til træningen, samt en showkampsansvarlig.
Der er generalforsamling hver år i starten af januar.

Øvrig information

Ihwar har en gruppe på facebook, som er den primære kontakt til vores medlemmer udenfor træning. Facebook gruppen er kun for medlemmer, så hvis du vil være med, skal du bare skrive til en fra bestyrelsen. Der kommer beskeder om kommende træning, ændringer, gode tips og meget andet, samt oplysninger om kommende events vi tager til.
Det er ikke et krav at man er på facebook for at få vigtig info. Ihwar har mail-liste og tlf. liste så alle kan blive informeret ved f.eks. aflysning af træning.
Vi har også en side på facebook hvor man kan følge med i hvor hvad vi laver:
https://www.facebook.com/ihwaraalborg

Vi er selvfølgelig også på youtube hvor der ind imellem bliver lagt nye videoer op af vores træning. Vores kanal hedder IhwarAalborg.

Hvad betyder Ihwar?

“Ihwar” er et af mange navne for runen Y i den ældre futhark. Den blev valgt som navnet for kampgruppen fordi det er en rune, og symbolisere derfor lærdom. Denne rune står for planteriget, og dermed også livets træ Yggdrasil. Desuden betyder ihwar “taks”, en stærk og værdsat træsort i vikingetiden. Træet var helligt og blev brugt til mange former for skæfter og buer. Desuden er taks giftig, og kan derfor også betyde døden.
Takstræet er i dag ret sjældent.

 

Vedtægter

Vikingekampgruppen Ihwar
Vedtægter

§ 1 – Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Vikingekampgruppen Ihwar.

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Aalborg.

§ 2 – Formål

Stk. 1 Foreningens formål er, gennem fællesskab, samvær og aktiviteter, at formidle viden om vikingernes våben, kampteknik, krigskundskab. Foreningen organiserer træning for medlemmer, for på sikrest mulig måde at deltage med krigere og vikingetidens udstyr til kampopvisning, ved forskellige arrangementer.

§ 3 – Medlemmer

Stk. 1 Foreningen har 3 slags medlemskab
i. Aktiv kriger. Kontingent kr. 300,00 pr. halve år.
a. Har ret til deltagelse i alle foreningens aktiviteter, og har som udgangspunkt 1. prioritet til pladsbegrænsede arrangementer.
ii. Aktiv ikke kæmpende. Kontingent kr. 150,00 pr. halve år.
a. Har ret til officielle Ihwar markeds- og formidlings arrangementer. Har som udgangspunkt 2. prioritet til pladsgrænsede arrangementer.
iii. Passiv medlem. Kontingent kr. 75,00 pr. halve år.
a. Støttemedlem og har ingen ret til deltagelse ved markeds- og
formidlingsarrangementer.

Stk. 2 Man kan altid ændre sit medlemskab til en anden type.

Stk. 3 Man skal være aktivt medlem for at stille op til bestyrelsen.

Stk. 4 Medlemskab kan ansøges af enhver, der er fyldt 18 år.

Stk. 5 Indmeldelse sker ved udfyldelse og aflevering af foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Kontingent betales halvårligt. Kontingentet for det følgende år fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 6 Medlemskabet ophører ved undladelse af kontingentbetaling. Ved manglende betaling fremsendes påmindelse efter 7 dage. Efter ydereligere 7 dage fremsendes en rykker på 25,00 kr. og en
påmindelse. Såfremt dette ignoreres og ikke betales, bortfalder medlemskabet efter ydereligere 7 dage

Stk. 6.1Påmindelse om kontingent betaling sker via Facebook eller anden aftalt kontakt middel.

Stk. 7 Udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelse. Kontingent betales ikke tilbage.

Stk. 8 Medlemmer der er blevet slettet pga. manglende kontingentbetalinger, eller er foreningen skyldig på anden vis, kan ikke genoptages som medlemmer før gælden er betalt.

Stk. 9 Aktive krigere forpligter sig til anskaffelse af godkendt kampøkse, kamphandsker og armguards inden for 3. mdr. efter indmeldelse.

§ 4 – Trænere

Stk. 1 Gruppen af trænere står for godkendelse af nye trænere, i samarbejde med bestyrelsen.
Fra bestyrelsen kan ét menigt bestyrelsesmedlem sidde som posten træner.

Stk. 2 Alle opvisningskampe skal godkendes af en træner.

Stk. 3 Trænernes opgaver:
– at tjekke, at alle våben er sikkerhedsmæssigt forsvarlige, at kæmpe med.
– at informere om våben, våbenbrug, sikkerhed og kampteknik.
– at instruere og rette trænende medlemmer.
– at sørge for alment sikre forhold og tryghed hos medlemmerne.
– at planlægge og koordinere træning og afholdelse af workshops.

Stk. 4 Får trænere besked fra mentorer om at et nyt medlem ikke kan nå at blive kampsikker inden d. 1. februar, kan de i samråd med bestyrelsen påkræve, at medlemmet starter træningen forfra til
næste holdstart. Medlemmet bliver ikke smidt ud, medlemmet kan forblive som aktiv ikke-kæmpende medlem og kan dermed fortsætte med sammenholdet via markeder og arrangementer.

Stk. 4.1 Trænere står for endelig godkendelse igennem ’stresstest’ af nye medlemmer i samarbejde med mentorer.

Stk. 5 trænere for kommende nyt år bliver præsenteret på generalforsamlingen.

Stk. 6 Trænere opdatere kampregler hvert år.

§ 5 – Mentor

Stk.1 Mentorer står for introduktion og oplæring af nye medlemmer i foreningen. Der skal altid være minimum 2 personer tilknyttet mentor rollen. Mentors har til ansvar at introducere nye medlemmer for kampsporten og træne dem i at være ’safe’.
Derudover vejleder mentorer i den gængse gøren og laden i vikingemiljøet, under nye medlemmers første sæson.

Stk.2: Mentorerne udvælger nye mentorer og det bliver godkendt ved bestyrelsen og trænere. Ved uenighed har bestyrelsen den endelig stemme.

Stk.3: Mentors opgaver:
i. Planlægge, tilrettelægge og udføre træningen for de nye, fra sæsonstart til og med de er sikkerhedsgodkendte.
ii. At instruere og guide nye medlemmer.
iii. At sørge for at alle nye medlemmer har været igennem en grundig grundtræning i vikingekampsport.
iv. At sørge for sikre og trygge forhold blandt de nye, så der sikres en god stemning.
v. At være konflikt mæglere blandt evt. uoverensstemmelser.
vi. At sørge for der bliver købt udstyr og materialer, som økser, læder, og andet der skulle være nødvendig for at nye medlemmer har det nødvendige gear.
vii. At sørge for nødvendige workshops, som læder- og skjoldworkshop m.m.

Stk.4: Hvis mentorer mener et nyt medlem ikke når at blive ’safe’ inden den 1. februar skal dette meldes til trænere som efterfølgende tager aktion i samarbejde med bestyrelsen.

§ 6 – Ret, pligt og ansvar

Stk. 1 Ethvert medlem er ansvarlig for egne handlinger. Er disse handlinger i modstrid med foreningens vedtægter, kampregler eller gældende lov, er det medlemmet selv som er ansvarlig, ikke foreningen.

Stk. 2 Foreningen kan ikke drages økonomisk til ansvar for medlemmernes selvstændige handlinger.
Ethvert medlem står selv til ansvar for spørgsmål om f.eks. erstatningspligt.

Stk. 3 Bestyrelsen kan eksludere et medlem, der på utilbøjelig måde modarbejder foreningen.

Stk. 4 Ethvert medlem skal til alle tider følge de af bestyrelsen fastsatte kampregler og trænernes afgørelser.

Stk. 5 Et ekskluderet medlem har ret til at få bestyrelsens afgørelse prøvet på den ordinære generalforsamling, men medlemskabet er suspenderet indtil generalforsamlingen har fundet sted.

Stk. 6 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke ret til, eller krav på, nogen del af foreningens overskud, formue, udbytte eller gæld.
Stk. 7 Foreningen er apolitisk og areligiøs.

Stk. 8 Det er strengt forbudt at være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer og håndtere reenactment våben.

§ 7 – Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af januar. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2 Forslag og vedtægtsændringsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest ti dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Der føres
protokol over vedtagne beslutninger. Dagsordenen sendes ud senest 5 dage før.

Stk. 3 Alle aktive medlemmer er møde- og stemmeberettigede.

Stk. 4 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 af de tilstedeværendes stemmer.

Stk. 5 Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
7. Evt.

Stk. 6 Under pkt. 7 evt., kan generalforsamlingen diskutere frit, men der kan ikke træffes beslutninger.

Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt 1/3 af medlemmerne, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, skriftligt ytrer ønske herom.

Stk. 8 Generalforsamlingen er, bortset fra spørgsmål vedrørende vedtægtsændringer og foreningens opløsningen, beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 9 Stemmeret: 1 stemme pr. aktive medlemskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 10 Revisor samt revisor suppleant vælges for et år ad gangen og skal mindst én gang årligt, før generalforsamlingen, afstemme regnskabet og kassebeholdningen. Revisoren må ikke være
medlem af bestyrelsen.

Stk. 11 Showkamps ansvarlig (SKA) er på valg hvert andet år.

§ 8 – Bestyrelsen

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Der er valg hvert år. Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, kan genvælges for en ny periode.

Stk. 1.1 Formanden vælges i ulige år for 2 år, og kasseren vælges i lige år for 2 år. Næstformanden, de 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter vælges hvert år.

Stk. 2 Hvis valgt ind i bestyrelsen, skal man til Ihwars bankrådgiver fremvise gyldig legitimation indenfor 2 uger efter valget, såfremt dette bedes udleveret af banken.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er enige om beslutningen.

Stk. 4 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. I så fald skal bestyrelsen skitsere udvalgets arbejdsområder og tage stilling til arbejdets evt. tidsmæssige udstrækning og økonomi.
Bestyrelsen har den endelige beslutningskompetence.

Stk. 5 Bestyrelsesmedlemmer følger de normale ordensregler for høflig kommunikation, og besvarelse af klager sker i samspil med resten af bestyrelsen. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal altid overveje at denne er en del af en repræsenterende instans for ledelsen.

Stk. 6 Man skal have været medlem af Ihwar i minimum 6 måneder, for at kunne stille op til bestyrelsen, med undtagelse af suppleantposterne.

Stk. 7 Bestyrelsen har ret til at have lukkede punkter på mødedagsordener når dette findes nødvendigt.

Stk. 8 Der stemmes om alle poster, og en person skal vælges på simpelt flertal af generalforsamlingen, uagtet om der er en modstander.

§ 9 – Regnskab og økonomi

Stk. 1 Foreningens regnskabs- og kontingent år er 10. januar – 9. januar. Det daglige regnskab føres af kassereren.

Stk. 2 Foreningens årsregnskab revideres af revisoren før det forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Stk. 3 Alle indtægter fra arrangementer går ubeskåret til Ihwar, dog går skjoldpenge til krigerne.

Stk. 4 Foreningens konti er opdelt i to, således at indtægter for kontingent dækker de faste udgifter, som halleje, hjemmeside og øvrige. Hvorimod den anden konto dækker udvalgte udgifter
og alle indtægter vedrørende arrangementer

Stk. 5 Foreningens konti kan supplere hinanden i tilfælde af indkøb af foreningsmidler.

Stk. 6 I tilfælde af kørselsgodtgørelse bliver denne givet til den ansvarshavende for bilen til og fra Ihwar arrangementer. Satsen er 1,00 kr. pr. kørt km. Kørselsgodtgørelse bliver kun udbetalt
ved sammenkørsel eller ved transport af foreningsgrej.

Stk. 7 Foreningens kontante formue skal placeres i et lokalt pengeinstitut.

§ 10 – Tegningsret

Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden eller, i dennes fravær, næstformanden i forbindelse med et medlem af bestyrelsen.

Stk. 2 I tilfælde af køb, salg, låneoptagelse eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse. Uden generalforsamlingens samtykke, eller ekstraordinær
generalforsamling, kan bestyrelsen ikke købe eller sælge fast ejendom eller pantsætte foreningens ejendele.

§ 11 – Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Stk. 1 Til vedtægtsændringer og foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af de aktive medlemmer er repræsenteret på en lovligt indvarslet generalforsamling og at mindst 2/3 afde fremmødte stemmer for forslaget.

Stk. 2 Såfremt der ikke er fremmødt tilstrækkelig antal aktive medlemmer til, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der er
beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte aktive medlemmer, og hvor forslaget kan vedtages ved 2/3 flertal. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med 7 dages varsel.

Stk. 3 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling hvorpå de er vedtaget.

Stk. 4 Forslag til vedtægtsændringer eller forslag om foreningens opløsning skal være udtrykkeligt anført i indkaldelsen.

Stk. 5 Ved opløsning vil alle foreningens aktiver blive bortauktioneret til medlemmer som førsteprioritet. Eventuel formue overdrages til velgørenhed efter bestyrelsens valg.

§ 12 – Showkamp

Stk. 1 Der vælges én person fra kampgruppens aktive krigere som showkampsansvarlig (SKA). SKA
vælges ved generalforsamling og kan godt sidde i bestyrelsen.

Stk. 2 Alle aktive medlemmer kan efter godkendelse af SKA deltage i showkamp.

Stk. 3 Hvis et medlem er utilfreds med SKA’s afgørelse, kan medlemmet klage skriftligt til
bestyrelsen.

Stk. 4 Man skal have været aktiv kriger i et år for at kunne stille op til SKA.

§ 13 – Datering

Således vedtaget og redigeret på ekstraordinær generalforsamling d. 10. februar 2021, Aalborg.

Formand

Mikkel Hviid

Nyheder

https://www.facebook.com/ihwaraalborg
Vores Facebook

Hvad er vikingekampsport?

Vikingekamp er en kampsport.
Det er en kontaktsport.
Ikke mindst er det et fællesskab.

Økse, sværd, sax, spyd, skjold. Valget er den enkelte krigers. Teknikken er gammel, mere end 1000 år, og alt kamp og udstyr er baseret på det.

Sporten kan opdeles i 3 grupper:

  • En mod en (individuel kamp)
  • Hold (linjekamp)
  • Showkamp (for publikum)

Reglerne for linje- og individuel kamp er de samme, med hits og kills, mens showkamp er en opstillet forestilling med teatralsk udgang.
I Ihwar har fokus indtil videre ligget på individuel og linjekamp, men for de interesserede vil der også være mulighed for showkamp. Formålet med showkamp er at komme ud og formidle vikingetiden til f.eks. skoler, ungdomsklubber og på museer m.m.
Målet med individuel og linjekamp er at komme til markeder og kæmpe med andre kampgrupper og dele interessen for kampen og vikingetiden.

Lær meget mere om sporten og om os: Kom til træning!
Vi træner hver tirsdag på Vesterkærets skole i Aalborg 19:00-22:00